Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: kickies leverings Voorwaarden;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen kickies en een koper waarop kickies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met kickies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van kickies zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is kickies niet gebonden aan in de door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van kickies offerte.

3. In offertes van kickies genoemde levertijden en andere door kickies te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door kickies opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld exclusief vervoerskosten of andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van nabestellingen voor dezelfde prijzen.

6.Kickies is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)

De website prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af kickies.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 5. Levertijd

1. Door kickies opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper kickies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en kickies een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door kickies opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.Voor webshopbestellingen als betaling binnen is.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is kickies toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is kickies bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is kickies er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door kickies een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de .kleuren van de goederen kunnen licht afwijken.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen kickies en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan kickies omstandigheden ter kennis komen die kickies goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien kickies de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is kickies bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van kickies schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan kickies zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is kickies bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10. Garantie

1. De garantie op producten van kickies, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 6 maanden na datum van aankoop door kickies afdeling Technische Dienst een fabricage of materiële fout wordt geconstateerd.

2. Garantie kan alleen worden verstrekt als het product compleet wordt geretourneerd, samen met de originele aankoopbon.

3. Na reparatie cq vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw in.

4. Op reparaties wordt een garantie gegeven voor de tijdsduur van 90 dagen.

5. Indien het gebruik van het product niet is gebruikt als bedoeld voor dit product, vervalt de garantie.

6. De artikelen die u wilt retourneren moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling, bij ons aangemeld zijn. Vervolgens dient u binnen 14 dagen daadwerkelijk te retourneren.
   Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld, worden niet door ons geaccepteerd.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van kickies, totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met kickies gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door kickies geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan kickies danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin kickies haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van kickies zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht kickies zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

 

Artikel 12. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

- in Euro valuta

- inclusief BTW of in geval van levering aan detailhandel exclusief BTW

- op basis van door kickies gehanteerde minimum hoeveelheden

- exclusief transportkosten

2. Indien Kickies met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is kickies niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien kickies kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 7)

 

Artikel 13. Kwaliteitcontrole

Koper zal de goederen direct bij binnenkomst controleren op gebreken of tekorten,en dit binnen 24 uur te melden aan kickies.

Indien er bij aflevering zichtbare mankementen voordoen dient dit op de afleverdocumenten te worden aangetekend en tevens aan kickies te worden gemeld.

 

Artikel 14. Betaling (Bedrijven)

1. Uitsluiten kontant voor levering of bij aflevering van de goederen.

2.Indien er een betaling na levering is afgesproken dan dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van kickies en de verplichtingen van de koper jegens kickies onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15. Kredietbeperking

Kickies is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 8)

 

Artikel 16. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

over de eerste € 500, 00 20%

over het meerdere tot € 2.500, 00 10%

over het meerdere tot € 5.000, 00 8%

over het meerdere tot € 7.500,00 5%

over het meerdere 3%

 

2. Indien kickies aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 9)

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Kickies is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Kickies is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van kickies of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van kickies beperkt tot het bedrag van de goederen waarde.

 

Artikel 18. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop kickies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor kickies niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van kickies opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door kickies niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien kickies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 19. Geschillenbeslechting

 

De rechter in s'Hertogenbosch is bij geschillen bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft kickies het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 11)

 

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen kickies en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Kickies zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de normen van de Nederlandse Wet Persoonregistraties behandelen.